Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN (OP MAAT)

Ik ben Ilse Schops van Hands-on Hero, gevestigd te Vennestraat 184 in Genk, Limburg, België.

 

Ondernemingsnummer 0763 876 582.

 

Bereikbaar via het e-mailadres ilse@handsonhero.com

 

 

ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van Hands-on Hero.
 2. Dienstverlener: Ilse Schops, VA Mentor of VA (Virtueel Assistent) van Hands-on Hero.
 3. Dienst: de diensten die ik, Ilse Schops van Hands-on Hero, lever.
 4. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 5. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 6. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met Hands-on Hero en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en ik als, Ilse Schops van Hands-on Hero.
 8. Producten: de producten die ik, Ilse Schops van Hands-on Hero, via de website verkoop.
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 10. Website: https://handsonhero.com
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijft Hands-on Hero de regels op basis waarvan de VA als Dienstverlener haar diensten aan jou, de Klant, zal leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al de offertes, aanbiedingen, online programma’s, trajecten, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Het Aanbod van de Dienstverlener bestaat uit Virtual Assistance, Coaching & Matchmaking.

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website of via een persoonlijke offerte. Er wordt 21% BTW aangerekend.

3.2. De offerte met het concrete Aanbod, al dan niet aangepast t.g.v. onderhandeling, blijft 30 dagen geldig. Is de offerte tegen de vervaldatum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant meewerkt aan de uitvoering.

Vanaf aanvaarding is de Klant door de Overeenkomst gebonden en is de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

Betaling van de aangekochte Diensten gebeurt via een factuur die wordt gestuurd of via de betaalpagina op de website die automatisch een factuur genereert (Kennis.shop / Stripe).

3.5. In het geval dat er meerkosten moeten worden gemaakt die redelijk te verantwoorden zijn, zullen deze worden doorgerekend aan de Klant bovenop de aanbodprijs. De Klant zal wel op de hoogte gebracht worden alvorens de kosten gemaakt worden.

Artikel 4 – Levering 

4.1. De leveringstermijn is afhankelijk van de afspraken met de Klant. De uitvoering van de Overeenkomst start op het afgesproken tijdstip.

4.2. De Diensten worden doorgaans online geleverd, tenzij de betrokken Dienst anders vereist.

4.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

4.5. De Dienstverlener is eveneens niet aansprakelijk wanneer de levertermijn uitloopt door overmacht, waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte.

Artikel 5 –   Herroepingsrecht

5.1. Algemeen

5.1.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online plaatsen.  

5.2. Uitzonderingen: 

5.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de online cursussen. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

5.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Diensten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.

5.2.3. Het herroepingsrecht zal derhalve enkel gelden voor de Diensten die de Dienstverlener aanbiedt die niet bestaan uit online cursussen, en waarvoor nog geen werk is uitgevoerd dat persoonlijk aangepast is aan de individuele Klant (bv. eventuele nog-niet-digitaal geleverde cursussen).

5.3. Uitoefening van het herroepingsrecht

5.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring per  e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

5.3.2. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen.

5.3.3. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

6.1. Algemeen

6.1.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

6.1.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.  

6.1.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant. Deze kosten bedragen minimum 30% van het afgesproken bedrag.

6.1.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 


Artikel 7 – Vergoeding

7.1. Algemeen

7.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst.  De prijzen staan vermeld op de website, de offerte of de overeenkomst. Er wordt 21% BTW aangerekend.

 

7.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van meerkosten die moeten worden gemaakt die redelijk te verantwoorden zijn. De Klant zal wel op de hoogte gebracht worden alvorens deze kosten gemaakt worden.

7.1.3. Binnen de 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de Dienstverlener gerechtigd haar prijzen te verhogen (uurtarieven, prijspakketten). In dat geval is er wel de mogelijkheid dat de overeenkomst door de Klant mag ontbonden worden bij het niet akkoord gaan met de prijsverhoging. In het geval van wettelijke prijsverhogingen (bijv.van de BTW) mag de Dienstverlener dit (ook) doorberekenen.

7.1.4. Minstens 1x per jaar vindt er een prijswijziging plaats.

7.2. Facturatie en betaling

7.2.1. Als het niet gaat om een Dienst/Product dat onmiddellijk online dient te worden betaald, zal de Dienstverlener voor de aangekochte Diensten/Producten een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. In verband met abonnementen of ad hoc VA-diensten zal dit op de laatste dag van de maand zijn, en moet deze binnen de 14 dagen worden betaald. Andere facturen voor strippenkaarten zullen verstuurd worden na goedkeuring.

Coaching trajecten dienen aangekocht te worden via de betaalpagina op de website. Er is een optie tot termijnbetaling.

Voor projecten zal 50% van de factuur als voorschot moeten worden betaald.

De Klant gaat er mee akkoord dat de Dienstverlener elektronisch factureert. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt de Dienstverlener zich het recht om hiervoor meerkosten à € 3,00 per factuur te berekenen.

In elk geval kan de Dienstverlener de uitvoering van de Diensten uitstellen of opschorten indien en zolang een factuur of voorschot niet is voldaan. Zo zullen projecten niet worden uitgevoerd zolang het voorschot niet is betaald, starten abonnementen en strippenkaarten pas na betaling.

7.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn wordt een eerste herinnering gestuurd, die 5 dagen geldig blijft. Vanaf dan worden alle openstaande facturen zonder ingebrekestelling in principe onmiddellijk opeisbaar en is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 15% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% met een minimum van € 150,00 (excl.BTW) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof. Deze kosten zullen effectief aangerekend worden vanaf de derde herinnering.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 8 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

8.1.  De Overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet.

 

De Klant kan evenwel een wijziging aanvragen, zolang dit op een redelijke manier gebeurt. Eventuele meerkosten worden aangerekend.

 

8.2. Indien een Klant een bepaalde duur-Overeenkomst wenst te annuleren, zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding etc. conform artikel 1794 BW. Is de uitvoering nog niet begonnen, is annulering evenwel mogelijk in onderling overleg en met eventueel verlaging van het verschuldigde bedrag, doch de Dienstverlener is niet verplicht om dit toe te kennen en kan nog steeds de volledige vergoeding vragen.

8.3. Indien een Klant een abonnement/onbepaalde duurovereenkomst zou willen opzeggen, gaat de opzeg in vanaf de maand volgend op de kennisgeving van deze beslissing aan de Dienstverlener.

Wanneer er gebruik werd gemaakt van een strippenkaart en de Overeenkomst wordt beëindigd, zal er geen terugbetaling plaatsvinden met betrekking tot de nog resterende uren. Bovendien zal er geen opzeggingstermijn verschuldigd zijn maar wel een opzeggingsvergoeding ten belope van 1/3de van de overeengekomen prijs van de volledige strippenkaart.

8.4. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet of als er niet aan de verwachtingen wordt voldaan waardoor een professionele en vlotte samenwerking zeer moeizaam tot onmogelijk is. Hieronder valt uiteraard ook wanbetaling. De Dienstverlener zal in geval van zo’n niet-nakoming wel eerst een ingebrekestelling sturen, waarna de Klant 7 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

8.5. Opzegging of beëindiging gebeurt schriftelijk.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

9.1. Algemeen

9.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

9.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

De Dienstverlener heeft ook het recht om onderaannemers aan te nemen voor de uitvoering van haar Diensten. De Klant heeft geen contractuele band met deze onderaannemers en hiervoor blijft Hands-on Hero – in principe verantwoordelijk voor het werk uitgevoerd door haar onderaannemers – aldus het aanspreekpunt. De Klant kan een onderaannemer die een tekortkoming begaat, evenwel rechtstreeks aanspreken indien:

 • het gaat om een fout die niet louter contractueel is, maar (ook) ingaat tegen de algemene zorgvuldigheid; én
 • hierdoor schade is veroorzaakt buiten louter een gebrekkige uitvoering van de Overeenkomst.

In zulk geval is de aansprakelijkheid van Hands-on Hero uitgesloten.

Wanneer de onderaannemer evenwel werken uitvoert onder rechtstreeks gezag en leiding van Hands-on Hero (bijvoorbeeld wanneer zij bevelen en/of onderrichtingen kan geven), wordt deze beschouwd als aangestelde (medewerker in loondienst) en geldt de aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 9.4.

9.1.3. De Dienstverlener voert de Overeenkomst op zelfstandige en onafhankelijke wijze uit, behoudens redelijke aanwijzingen en feedback van de Klant. Onredelijke aanwijzingen of wijzigingen die van de Dienstverlener buitenproportionele inspanningen zouden vergen, kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener indien deze niet werden gevolgd.

9.1.4. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

9.1.5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor langere levertermijnen dan voorzien, indien de Klant niet tijdig instructies of informatie doorgeeft.

9.1.6. In elk geval blijft de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering dekt onder aftrek van de gemaakte kosten, naargelang welk bedrag lager is.

9.2. Overmacht 

9.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht vallen onder meer problemen met de Website (technische problemen, hacking, stroompanne,…). Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

 

9.3. Relaties met derden 

9.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waaronder ook onderaannemers, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.4. Contractuele tekortkomingen 

9.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde (medewerker in loondienst) of derden.

9.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).

Indien het om een Dienst B2C gaat, is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde (medewerker in loondienst), de opzettelijke fout van een aangestelde (medewerker in loondienst) en lichamelijke schade.

Bovenstaande betekent onder meer dat, in geval van een bepaalde soort contractuele fout door een medewerker die hierboven niét werd uitgesloten als aanleiding voor de aansprakelijkheid van Hands-on Hero, de Klant zich gewoon tot Hands-on Hero zal kunnen richten om de schade te verhalen. 

Indien het om een fout door een onderaannemer gaat, geldt dezelfde regel voor contractuele tekortkomingen. Voor wat betreft andere tekortkomingen van deze onderaannemers wordt verwezen naar artikel 9.1.2.

9.5. Eigen verantwoordelijkheid klant

9.5.1. De Dienstverlener staat de Klant bij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar zaak. 

 

 

 

Artikel 10 – Betwistingen 

10.1. De Klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. Klachten na deze termijn worden niet meer in rekening genomen.

10.2. De Klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrecht 

11.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener of derden die het gebruik ervan aan de Dienstverlener hebben toegestaan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

11.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel voor en voor zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor de Overeenkomst werd aangegaan. 

11.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door/namens de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

11.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

11.5 Bij schending van deze voorwaarden zal de Klant in ieder geval een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar werkelijke schade te vorderen.

Artikel 12 – Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform het privacybeleid van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met dit privacybeleid, dat toegankelijk is op de Website.  

12.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in het privacybeleid.  

Artikel 13– Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

13.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

 

Artikel 14 – Bijzondere bepalingen 1:1 VA Mentorship en groepstraject

14.1. Indien de Klant werkzaamheden als Virtual Assistant levert uit naam van haar beroep en/of bedrijf, kan de Klant zich inschrijven voor het 1:1 VA Mentorship en groepstraject. Ook als de Klant nog geen VA beroep uitoefent, is de Klant gerechtigd zich in te schrijven voor het 1:1 VA Mentorship alsook het groepstraject.

14.2. Na inschrijving op de betaalpagina van de website van Hands-on Hero voor het online traject ontvangt de Klant via Kennis.shop/Stripe van Hands-on Hero een factuur.

14.3. Facturen betreffende het online traject dienen vóór aanvang van het traject voldaan te zijn (= via betaalpagina op website, tenzij anders overeengekomen). Er is een optie tot termijnbetaling die ook loopt via Kennis.shop/Stripe.

14.4. Na betaling van de factuur stelt Hands-on Hero de Klant in de gelegenheid om in overleg een datum voor de kick-off call in te plannen. De datum van de kick-off is tevens de startdatum van het online traject tenzij anders overeengekomen, dit vooral bij het groepstraject.

14.5. Na het verstrijken van de duur van het traject, kan door de Klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van de kick off call, coaching sessies en/of gesprekken met Hands-on Hero. De groepsessies vinden plaats op een gekozen moment door Hands-on Hero.

14.6. Vakanties dienen tijdig aan Hands-on Hero te worden gemeld. Hands-on Hero zal haar geplande vakanties ook tijdig met de Klant bespreken. Weken waarin geen coaching plaatsvindt in verband met vakantie zullen aan het eind van het traject toegevoegd worden. Bij het groepstraject houden we de duur aan van het traject, dit wordt niet onderbroken. De sessies worden steeds opgenomen en kunnen op een later moment terug bekeken worden.

14.7. Resultaten met betrekking tot het online traject zijn afhankelijk van de input en inzet van de Klant. Hands-on Hero is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de door de Klant eventuele gestelde doelen.

14.8. Bij vragen dient de Klant contact op te nemen per e- mail: ilse@handsonhero.com.  of via het gezamenlijk Trellobord. Hands-on Hero reageert op werkdagen in principe binnen 24 uur op vragen.

14.9. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Hands-on Hero aan te bieden of te doen geven.

14.10. Er is door de Klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject en ieder handelen van de Klant is voor zijn eigen rekening en risico. Hands-on Hero aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan haar gedoceerde wijze en methode van Hands-on Hero in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.11. Hands-on Hero is gerechtigd, indien de Klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Hands-on Hero, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.12. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de Klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de Klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.13. Hands-on Hero geeft de Klant binnen een traject twee keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie aan Hands-on Hero wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie contact opgenomen is, of de sessie voor een derde keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.14. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door Hands-on Hero worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.15. Indien het traject door een beslissing van de Klant voor een langere periode gepauzeerd dient te worden, is Hands-on Hero gerechtigd om dit te weigeren aangezien Hands-on Hero niet kan voorspellen of die periode nog beschikbaar is voor coaching. Hands-on Hero zal een regeling treffen met de Klant hieromtrent maar er kunnen aan die nieuwe regeling ook nieuwe voorwaarden verbonden zijn.

14.16. Indien de Klant heeft gekozen voor termijnbetalingen is de klant verantwoordelijk dat er steeds voldoende geldmiddelen op de gekozen bankrekening ter beschikking staan zodat de termijnbetalingen op vaste tijdstippen foutloos uitgevoerd kunnen worden. De Klant is hier verantwoordelijk voor. Bij een mislukte termijnbetaling die voortvloeit uit een fout van de Klant zoals onvoldoende geldmiddelen, worden de kosten die ontstaan uit zulke mislukte termijnbetalingen doorgefactureerd aan de Klant.

Artikel 15 – Netwerkevents georganiseerd door Hands-on Hero

15.1. Deelname aan mijn netwerkevents is pas geldig na betaling van de factuur. Er is geen optie tot restitutie van de factuur.

15.2. Hands-on Hero is niet verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen die tijdens het netwerkevent plaatsvinden.

Artikel 16 – Bijzondere bepalingen VA Matchmaking

16.1. Voor de VA Matchmaking zijn er aparte voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden dienen door de gematchte VA ondertekend te worden ter goedkeuring.

Artikel 17 – Algemeen 

17.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

17.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

17.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. mijn facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.   

Hands-on Hero behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is daarom aanbevolen om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Laatste update: februari 2024